Torah Readings 5795 Diaspora

 • Ha'Azinu / הַאֲזִינוּ
 • · 3 Tishrei
 • Shabbat Shuva (with Ha'Azinu)
 • Deuteronomy 32:1-52
 • Haftarah: Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20
 • Noach / רֹאשׁ חוֹדֶשׁ
 • · 1 Cheshvan
 • Shabbat Rosh Chodesh
 • Genesis 6:9-11:32; Numbers 28:9-15
 • Haftarah: Isaiah 66:1-24
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1-10
 • Vayera / וַיֵּרָא
 • · 15 Cheshvan
 • Genesis 18:1-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1-37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1-23
 • Vayetzei / וַיֵּצֵא
 • · 6 Kislev
 • Genesis 28:10-32:3
 • Haftarah: Hosea 12:13-14:10
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 11:7-12:12
 • Miketz / מִקֵּץ
 • · 27 Kislev
 • Chanukah Day 3 (on Shabbat)
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 7:24-29
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Shemot / שְׁמוֹת
 • · 18 Tevet
 • Exodus 1:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1-2:3
 • Bo / בֹּא
 • · 3 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13-28
 • Yitro / יִתְרוֹ
 • · 17 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1-13
 • Pekudei / מָחָר חוֹדֶשׁ
 • · 29 Adar I
 • Shabbat Shekalim
 • Exodus 38:21-40:38, 30:11-16
 • Haftarah: II Kings 12:1-17
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 7:40-50
 • Tzav / צַו
 • · 13 Adar II
 • Shabbat Zachor
 • Leviticus 6:1-8:36; Deuteronomy 25:17-19
 • Haftarah: I Samuel 15:2-34
 • Shmini / שְּׁמִינִי
 • · 20 Adar II
 • Shabbat Parah
 • Leviticus 9:1-11:47; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16-38
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1-19
 • Tazria / תַזְרִיעַ
 • · 27 Adar II
 • Shabbat HaChodesh
 • Leviticus 12:1-13:59; Exodus 12:1-20
 • Haftarah: Ezekiel 45:16-46:18
 • Pesach II / פֶּסַח ב׳
 • · 16 Nisan
 • Leviticus 22:26-23:44; Numbers 28:16-25
 • Haftarah: II Kings 23:1-9, 23:21-25
 • Kedoshim / קְדשִׁים
 • · 26 Nisan
 • Leviticus 19:1-20:27
 • Haftarah: Amos 9:7-15
 • Haftarah for Sephardim: Ezekiel 20:2-20
 • Emor / אֱמוֹר
 • · 3 Iyyar
 • Leviticus 21:1-24:23
 • Haftarah: Ezekiel 44:15-31
 • Behar / בְּהַר
 • · 10 Iyyar
 • Leviticus 25:1-26:2
 • Haftarah: Jeremiah 32:6-27
 • Nasso / נָשׂא
 • · 2 Sivan
 • Numbers 4:21-7:89
 • Haftarah: Judges 13:2-25
 • Korach / קוֹרַח
 • · 23 Sivan
 • Numbers 16:1-18:32
 • Haftarah: I Samuel 11:14-12:22
 • Masei / מַסְעֵי
 • · 28 Tamuz
 • Numbers 33:1-36:13
 • Haftarah: Jeremiah 2:4-28, 3:4
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 2:4-28, 4:1-2
 • Eikev / עֵקֶב
 • · 20 Av
 • Deuteronomy 7:12-11:25
 • Haftarah: Isaiah 49:14-51:3
 • Re'eh / רְאֵה
 • · 27 Av
 • Deuteronomy 11:26-16:17
 • Haftarah: Isaiah 54:11-55:5