Torah Readings 5795 馃嚠馃嚤

 • Ha'Azinu / 讛址讗植讝执讬谞讜旨
 • 3 Tishrei
 • Shabbat Shuva (with Ha'Azinu)
 • Deuteronomy 32:1-52
 • Haftarah: Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20
 • Miketz / 诪执拽值旨抓
 • 27 Kislev
 • Chanukah Day 3 (on Shabbat)
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 7:24-29
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Shemot / 砖职讈诪讜止转
 • 18 Tevet
 • Exodus 1:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1-2:3
 • Bo / 讘止旨讗
 • 3 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13-28
 • Yitro / 讬执转职专讜止
 • 17 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1-13
 • Tzav / 爪址讜
 • 13 Adar II
 • Shabbat Zachor
 • Leviticus 6:1-8:36; Deuteronomy 25:17-19
 • Haftarah: I Samuel 15:2-34
 • Shmini / 砖职旨讈诪执讬谞执讬
 • 20 Adar II
 • Shabbat Parah
 • Leviticus 9:1-11:47; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16-38
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1-19
 • Masei / 诪址住职注值讬
 • 28 Tamuz
 • Numbers 33:1-36:13
 • Haftarah: Jeremiah 2:4-28, 3:4
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 2:4-28, 4:1-2
 • Re'eh / 专职讗值讛
 • 27 Av
 • Deuteronomy 11:26-16:17
 • Haftarah: Isaiah 54:11-55:5