Torah Readings 5782 Diaspora

 • Vayeilech / וַיֵּלֶךְ
 • · 5 Tishrei
 • Shabbat Shuva (with Vayeilech)
 • Deuteronomy 31:1-30
 • Haftarah: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20
 • Noach / נֹחַ
 • · 3 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1-55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1-10
 • Vayera / וַיֵּרָא
 • · 17 Cheshvan
 • Genesis 18:1-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1-37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1-23
 • Vayetzei / וַיֵּצֵא
 • · 9 Kislev
 • Genesis 28:10-32:3
 • Haftarah: Hosea 12:13-14:10
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 11:7-12:12
 • Miketz / רֹאשׁ חוֹדֶשׁ
 • · 30 Kislev
 • Shabbat Rosh Chodesh Chanukah
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 28:9-15, 7:42-47
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Shemot / שְׁמוֹת
 • · 21 Tevet
 • Exodus 1:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1-2:3
 • Bo / בֹּא
 • · 6 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13-28
 • Yitro / יִתְרוֹ
 • · 20 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1-13
 • Vayakhel / וַיַּקְהֵל
 • · 25 Adar I
 • Shabbat Shekalim
 • Exodus 35:1-38:20, 30:11-16
 • Haftarah: II Kings 12:1-17
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 7:13-26
 • Pekudei / פְקוּדֵי
 • · 2 Adar II
 • Exodus 38:21-40:38
 • Haftarah: I Kings 7:51-8:21
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 7:40-50
 • Vayikra / וַיִּקְרָא
 • · 9 Adar II
 • Shabbat Zachor
 • Leviticus 1:1-5:26; Deuteronomy 25:17-19
 • Haftarah: I Samuel 15:2-34
 • Tzav / צַו
 • · 16 Adar II
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Jeremiah 7:21-8:3, 9:22-23
 • Shmini / שְּׁמִינִי
 • · 23 Adar II
 • Shabbat Parah
 • Leviticus 9:1-11:47; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16-38
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1-19
 • Tazria / רֹאשׁ חוֹדֶשׁ
 • · 1 Nisan
 • Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh)
 • Leviticus 12:1-13:59; Numbers 28:9-15; Exodus 12:1-20
 • Haftarah: Ezekiel 45:16-46:18
 • Kedoshim / קְדשִׁים
 • · 6 Iyyar
 • Leviticus 19:1-20:27
 • Haftarah: Amos 9:7-15
 • Haftarah for Sephardim: Ezekiel 20:2-20
 • Emor / אֱמוֹר
 • · 13 Iyyar
 • Leviticus 21:1-24:23
 • Haftarah: Ezekiel 44:15-31
 • Behar / בְּהַר
 • · 20 Iyyar
 • Leviticus 25:1-26:2
 • Haftarah: Jeremiah 32:6-27
 • Nasso / נָשׂא
 • · 12 Sivan
 • Numbers 4:21-7:89
 • Haftarah: Judges 13:2-25
 • Korach / קוֹרַח
 • · 3 Tamuz
 • Numbers 16:1-18:32
 • Haftarah: I Samuel 11:14-12:22
 • Balak / בָּלָק
 • · 17 Tamuz
 • Numbers 22:2-25:9
 • Haftarah: Micah 5:6-6:8
 • Pinchas / פִּינְחָס
 • · 24 Tamuz
 • Pinchas occurring after 17 Tammuz
 • Numbers 25:10-30:1
 • Haftarah: Jeremiah 1:1-2:3
 • Eikev / עֵקֶב
 • · 23 Av
 • Deuteronomy 7:12-11:25
 • Haftarah: Isaiah 49:14-51:3