Torah Readings 5782 馃嚠馃嚤

 • Noach / 谞止讞址
 • · 3 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1 - 55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1 - 54:10
 • Vayera / 讜址讬值旨专指讗
 • · 17 Cheshvan
 • Genesis 18:1-19:20, 19:21-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1 - 4:37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1 - 4:23
 • Miketz / 诪执拽值旨抓
 • · 30 Kislev
 • Shabbat Rosh Chodesh Chanukah
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 28:9-15, 7:42-47
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Shemot / 砖职讈诪讜止转
 • · 21 Tevet
 • Exodus 1:1-4:31, 5:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6 - 28:13; 29:22 - 29:23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Bo / 讘止旨讗
 • · 6 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13 - 46:28
 • Yitro / 讬执转职专讜止
 • · 20 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1 - 7:6; 9:5 - 9:6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1 - 6:13
 • Vayakhel / 讜址讬址旨拽职讛值诇
 • · 25 Adar I
 • Shabbat Shekalim
 • Exodus 35:1-38:20, 30:11-16
 • Haftarah: II Kings 12:1 - 12:17
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 7:13 - 7:26
 • Tzav / 爪址讜
 • · 16 Adar II
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Jeremiah 7:21 - 8:3; 9:22 - 9:23
 • Shmini / 砖职旨讈诪执讬谞执讬
 • · 23 Adar II
 • Shabbat Parah
 • Leviticus 9:1-11:47; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16 - 36:38
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1 - 6:19
 • Tazria / 转址讝职专执讬注址
 • · 1 Nisan
 • Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh)
 • Leviticus 12:1-13:59; Numbers 28:9-15; Exodus 12:1-20
 • Haftarah: Ezekiel 45:16 - 46:18
 • Kedoshim / 拽职讚砖执讈讬诐
 • · 29 Nisan
 • Shabbat Machar Chodesh
 • Leviticus 19:1-20:27
 • Haftarah: I Samuel 20:18 - 20:42
 • Haftarah for Sephardim: Ezekiel 20:2 - 20:20
 • Masei / 诪址住职注值讬
 • · 2 Av
 • Numbers 33:1-36:13
 • Haftarah: Jeremiah 2:4 - 2:28; 3:4
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 2:4 - 2:28; 4:1 - 4:2
 • Re'eh / 专职讗值讛
 • · 30 Av
 • Shabbat Rosh Chodesh
 • Deuteronomy 11:26-16:17; Numbers 28:9-15
 • Haftarah: Isaiah 66:1 - 66:24