Torah Readings 5792 馃嚠馃嚤

 • Noach / 谞止讞址
 • · 1 Cheshvan
 • Shabbat Rosh Chodesh
 • Genesis 6:9-11:32; Numbers 28:9-15
 • Haftarah: Isaiah 66:1 - 66:24
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1 - 54:10
 • Vayera / 讜址讬值旨专指讗
 • · 15 Cheshvan
 • Genesis 18:1-19:20, 19:21-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1 - 4:37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1 - 4:23
 • Miketz / 诪执拽值旨抓
 • · 28 Kislev
 • Chanukah (Day 4)
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 7:30-41
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Shemot / 砖职讈诪讜止转
 • · 19 Tevet
 • Exodus 1:1-4:31, 5:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6 - 28:13; 29:22 - 29:23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Bo / 讘止旨讗
 • · 4 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13 - 46:28
 • Yitro / 讬执转职专讜止
 • · 18 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1 - 7:6; 9:5 - 9:6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1 - 6:13
 • Tzav / 爪址讜
 • · 8 Nisan
 • Shabbat HaGadol
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Malachi 3:4 - 3:24
 • Re'eh / 专职讗值讛
 • · 30 Av
 • Shabbat Rosh Chodesh
 • Deuteronomy 11:26-16:17; Numbers 28:9-15
 • Haftarah: Isaiah 66:1 - 66:24