Torah Readings 5791 馃嚠馃嚤

 • Ha'azinu / 讛址讗植讝执讬谞讜旨
 • 8 Tishrei
 • Shabbat Shuva (with Ha'azinu)
 • Deuteronomy 32:1-52
 • Haftarah: Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20
 • Noach / 谞止讞址
 • 6 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1-55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1-10
 • Miketz / 诪执拽值旨抓
 • 2 Tevet
 • Chanukah Day 8 (on Shabbat)
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 7:54-8:4
 • Haftarah: I Kings 7:40-50
 • Shemot / 砖职讈诪讜止转
 • 23 Tevet
 • Exodus 1:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1-2:3
 • Bo / 讘止旨讗
 • 8 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13-28
 • Yitro / 讬执转职专讜止
 • 22 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1-13
 • Tzav / 爪址讜
 • 12 Nisan
 • Shabbat HaGadol
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Malachi 3:4-24