Torah Readings 5785 馃嚠馃嚤

 • Noach / 谞止讞址
 • · 1 Cheshvan
 • Shabbat Rosh Chodesh
 • Genesis 6:9-11:32; Numbers 28:9-15
 • Haftarah: Isaiah 66:1 - 66:24
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1 - 54:10
 • Vayera / 讜址讬值旨专指讗
 • · 15 Cheshvan
 • Genesis 18:1-19:20, 19:21-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1 - 4:37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1 - 4:23
 • Miketz / 诪执拽值旨抓
 • · 27 Kislev
 • Chanukah (Day 3)
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 7:24-35
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Shemot / 砖职讈诪讜止转
 • · 18 Tevet
 • Exodus 1:1-4:31, 5:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6 - 28:13; 29:22 - 29:23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Bo / 讘止旨讗
 • · 3 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13 - 46:28
 • Yitro / 讬执转职专讜止
 • · 17 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1 - 7:6; 9:5 - 9:6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1 - 6:13
 • Terumah / 转职旨专讜旨诪指讛
 • · 1 Adar
 • Shabbat Shekalim (on Rosh Chodesh)
 • Exodus 25:1-27:19; Numbers 28:9-15; Exodus 30:11-16
 • Haftarah: II Kings 12:1 - 12:17
 • Pekudei / 驻职拽讜旨讚值讬
 • · 29 Adar
 • Shabbat HaChodesh
 • Exodus 38:21-40:38, 12:1-20
 • Haftarah: Ezekiel 45:16 - 46:18
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 7:40 - 7:50
 • Tzav / 爪址讜
 • · 14 Nisan
 • Shabbat HaGadol
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Malachi 3:4 - 3:24
 • Re'eh / 专职讗值讛
 • · 29 Av
 • Shabbat Machar Chodesh
 • Deuteronomy 11:26-16:17
 • Haftarah: I Samuel 20:18 - 20:42