Torah Readings 5784 馃嚠馃嚤

 • Noach / 谞止讞址
 • · 6 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1-55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1-10
 • Shemot / 砖职讈诪讜止转
 • · 25 Tevet
 • Exodus 1:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1-2:3
 • Bo / 讘止旨讗
 • · 10 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13-28
 • Yitro / 讬执转职专讜止
 • · 24 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1-13
 • Tzav / 爪址讜
 • · 20 Adar II
 • Shabbat Parah
 • Leviticus 6:1-8:36; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16-38
 • Shmini / 砖职旨讈诪执讬谞执讬
 • · 27 Adar II
 • Shabbat HaChodesh
 • Leviticus 9:1-11:47; Exodus 12:1-20
 • Haftarah: Ezekiel 45:16-46:18
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1-19