Shabbat Times for Stowbtsy

Stowbtsy, Minsk, Belarus