Shabbat Times for Yukhary-Dashkesan

Yukhary-Dashkesan, Dashkasan Rayon, Azerbaijan