Shabbat Times for Dzagam

Dzagam, Shamkir Rayon, Azerbaijan
  • Candle lighting:
  • Shabbat Mevarchim Chodesh Elul occurs on
  • This week's Torah portion is Parashat Eikev
  • Havdalah: