Shabbat Times for Kafr ash Shaykh

Kafr ash Shaykh, Kafr el-Sheikh, Egypt
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayishlach
  • Havdalah: