Shabbat Times for Kirdāsah

Kirdāsah, Giza, Egypt
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayishlach
  • Havdalah: