Shabbat Times for Madīnat Sittah Uktūbar

Madīnat Sittah Uktūbar, Giza, Egypt
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayetzei
  • Havdalah: