Shabbat Times for Sharm el-Sheikh

Sharm el-Sheikh, South Sinai, Egypt
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayetzei
  • Havdalah: