Shabbat Times for Tarrafal de São Nicolau

Tarrafal de São Nicolau, Cabo Verde
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayishlach
  • Havdalah: