Shabbat Times for Shambu

Shambu, Oromiya, Ethiopia