Shabbat Times for Béthisy-Saint-Martin

Béthisy-Saint-Martin, Hauts-de-France, France
  • Candle lighting:
  • Shabbat Shirah occurs on
  • This week's Torah portion is Parashat Beshalach
  • Havdalah: