Shabbat Times for Saint-Sylvestre-Cappel

Saint-Sylvestre-Cappel, Hauts-de-France, France
  • Candle lighting:
  • Shabbat Shirah occurs on
  • This week's Torah portion is Parashat Beshalach
  • Havdalah: