Shabbos Times for Haifa

Haifa, Israel
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parshas Vayishlach
  • Havdalah: