Shabbat Times for Bālugaon

Bālugaon, Odisha, India
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Yitro
  • Havdalah: