Shabbat Times for Mandsaur

Mandsaur, Madhya Pradesh, India
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Yitro
  • Havdalah: