Shabbat Times for Trashi Yangtse

Trashi Yangtse, Trashi Yangste, Bhutan
  • Rosh Chodesh Nisan occurs on
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayikra
  • Havdalah: