Shabbat Times for Kesabpur

Kesabpur, Khulna, Bangladesh
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayetzei
  • Havdalah: