Shabbat Times for Joypur Hāt

Joypur Hāt, Rajshahi Division, Bangladesh
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayetzei
  • Havdalah: