Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Shabbat Candle Lighting Times

Friday, November 22nd 2019 - Parashat Chayei Sara