Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Shabbat Candle Lighting Times

Friday, September 20th 2019 - Parashat Ki Tavo