Germany Shabbat Candle Lighting Times

Friday, November 23rd 2018 - Parashat Vayishlach

Baden-Württemberg

Bavaria

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hesse

Lower Saxony

Mecklenburg-Vorpommern

North Rhine-Westphalia

Rheinland-Pfalz

Saarland

Saxony

Saxony-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thuringia