Shabbat Times Santa Monica, CA 90404

  • This week's Torah portion is Parashat Vayigash
  • Havdalah (45 min):


Shabbat times for world cities