Parashat Korach 5779 / פרשת קוֹרַח

Read in the Diaspora on 6 July 2019 (3 Tamuz 5779).

Parashat Korach is the 38th weekly Torah portion in the annual Jewish cycle of Torah reading.

Torah Portion: Numbers 16:1-18:32

Parashat Korach tells of Korah's failed attempt to overthrow Moses. [1]

Full Kriyah
 1. 1: 16:1-13 (13 p'sukim)
 2. 2: 16:14-19 (6 p'sukim)
 3. 3: 16:20-17:8 (24 p'sukim)
 4. 4: 17:9-15 (7 p'sukim)
 5. 5: 17:16-24 (9 p'sukim)
 6. 6: 17:25-18:20 (24 p'sukim)
 7. 7: 18:21-32 (12 p'sukim)
 8. maf: 18:30-32 (3 p'sukim)
Triennial - year 3
 1. 1: 17:25-18:7 (11 v.)
 2. 2: 18:8-10 (3 v.)
 3. 3: 18:11-13 (3 v.)
 4. 4: 18:14-20 (7 v.)
 5. 5: 18:21-24 (4 v.)
 6. 6: 18:25-29 (5 v.)
 7. 7: 18:30-32 (3 v.)
 8. maf: 18:30-32 (3 v.)