Bangladesh Shabbat Candle Lighting Times

Friday, December 14th 2018 - Parashat Vayigash

Barisāl

Chittagong

Dhaka

Khulna

Mymensingh Division

Rajshahi Division

Rangpur Division

Sylhet