Bangladesh
Shabbat Candle Lighting Times

- Parashat Vayera

Barisāl

Chittagong

Dhaka

Khulna

Mymensingh Division

Rajshahi Division

Rangpur Division

Sylhet