Bangladesh
Shabbat Candle Lighting Times

Friday, December 20th 2019 - Parashat Vayeshev

Barisāl

Chittagong

Dhaka

Khulna

Mymensingh Division

Rajshahi Division

Rangpur Division

Sylhet