Shabbat Times Osaka, Ōsaka, Japan

  • This week's Torah portion is Parashat Chukat
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities