Shabbat Times Atlanta, Georgia, USA

  • This week's Torah portion is Parashat Balak
  • Havdalah (72 min):


Shabbat times for world cities