Advertisement

Sat27-Sep-2014Parashat Ha'Azinu
Sat18-Oct-2014Parashat Bereshit
Sat25-Oct-2014Parashat Noach
Sat01-Nov-2014Parashat Lech-Lecha
Sat08-Nov-2014Parashat Vayera
Sat15-Nov-2014Parashat Chayei Sara
Sat22-Nov-2014Parashat Toldot
Sat29-Nov-2014Parashat Vayetzei
Sat06-Dec-2014Parashat Vayishlach
Sat13-Dec-2014Parashat Vayeshev
Sat20-Dec-2014Parashat Miketz
Sat27-Dec-2014Parashat Vayigash
Sat03-Jan-2015Parashat Vayechi
Sat10-Jan-2015Parashat Shemot
Sat17-Jan-2015Parashat Vaera
Sat24-Jan-2015Parashat Bo
Sat31-Jan-2015Parashat Beshalach
Sat07-Feb-2015Parashat Yitro
Sat14-Feb-2015Parashat Mishpatim
Sat21-Feb-2015Parashat Terumah
Sat28-Feb-2015Parashat Tetzaveh
Sat07-Mar-2015Parashat Ki Tisa
Sat14-Mar-2015Parashat Vayakhel-Pekudei
Sat21-Mar-2015Parashat Vayikra
Sat28-Mar-2015Parashat Tzav
Sat11-Apr-2015Parashat Shmini
Sat18-Apr-2015Parashat Tazria-Metzora
Sat25-Apr-2015Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Sat02-May-2015Parashat Emor
Sat09-May-2015Parashat Behar
Sat16-May-2015Parashat Bechukotai
Sat23-May-2015Parashat Bamidbar
Sat30-May-2015Parashat Nasso
Sat06-Jun-2015Parashat Beha'alotcha
Sat13-Jun-2015Parashat Sh'lach
Sat20-Jun-2015Parashat Korach
Sat27-Jun-2015Parashat Chukat
Sat04-Jul-2015Parashat Balak
Sat11-Jul-2015Parashat Pinchas
Sat18-Jul-2015Parashat Matot-Masei
Sat25-Jul-2015Parashat Devarim
Sat01-Aug-2015Parashat Vaetchanan
Sat08-Aug-2015Parashat Eikev
Sat15-Aug-2015Parashat Re'eh
Sat22-Aug-2015Parashat Shoftim
Sat29-Aug-2015Parashat Ki Teitzei
Sat05-Sep-2015Parashat Ki Tavo
Sat12-Sep-2015Parashat Nitzavim