Advertisement

Sat04-Jul-2020Parashat Chukat-Balak
Thu09-Jul-2020Tzom Tammuz
Sat11-Jul-2020Parashat Pinchas
Sat18-Jul-2020Parashat Matot-Masei
Wed22-Jul-2020Rosh Chodesh Av
Sat25-Jul-2020Parashat Devarim
Sat25-Jul-2020Shabbat Chazon
Wed29-Jul-2020Erev Tish'a B'Av
Thu30-Jul-2020Tish'a B'Av