Advertisement

January 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Vaera

6

 

7

Rosh Chodesh Sh'vat

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Bo

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Beshalach

20

 

21

Tu BiShvat

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Yitro

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

February 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Mishpatim

3

 

4

 

5

Rosh Chodesh Adar I

6

Rosh Chodesh Adar I

7

 

8

 

9

Parashat Terumah

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Tetzaveh

17

 

18

 

19

Purim Katan

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Ki Tisa

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 
   

March 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Vayakhel
Shabbat Shekalim

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Rosh Chodesh Adar II

8

Rosh Chodesh Adar II

9

Parashat Pekudei

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Vayikra
Shabbat Zachor

17

 

18

 

19

 

20

Ta'anit Esther
Erev Purim

21

Purim

22

Shushan Purim

23

Parashat Tzav

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Shmini
Shabbat Parah

31

 
           

April 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Tazria
Rosh Chodesh Nisan
Shabbat HaChodesh

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Metzora
Shabbat HaGadol

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

20

Pesach I

21

Pesach II

22

Pesach III (CH''M)

23

Pesach IV (CH''M)

24

Pesach V (CH''M)

25

Pesach VI (CH''M)

26

Pesach VII

27

Pesach VIII

28

 

29

 

30

 
       

May 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

Yom HaShoah

3

 

4

Parashat Achrei Mot

5

Rosh Chodesh Iyyar

6

Rosh Chodesh Iyyar

7

 

8

Yom HaZikaron

9

Yom HaAtzma'ut

10

 

11

Parashat Kedoshim

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Emor

19

Pesach Sheni

20

 

21

 

22

 

23

Lag B'Omer

24

 

25

Parashat Behar

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
 

June 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Bechukotai

2

Yom Yerushalayim

3

 

4

Rosh Chodesh Sivan

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Bamidbar
Erev Shavuot

9

Shavuot I

10

Shavuot II

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Nasso

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Beha'alotcha

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Sh'lach

30

 
           

July 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

Rosh Chodesh Tamuz

4

Rosh Chodesh Tamuz

5

 

6

Parashat Korach

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Chukat

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Balak

21

Tzom Tammuz

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Pinchas

28

 

29

 

30

 

31

 
     

August 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

Rosh Chodesh Av

3

Parashat Matot-Masei

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

11

Tish'a B'Av

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Eikev

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Re'eh
Rosh Chodesh Elul

September 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Rosh Chodesh Elul

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Shoftim

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Ki Teitzei

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Nitzavim

29

Erev Rosh Hashana

30

Rosh Hashana 5780
         

October 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

Rosh Hashana II

2

Tzom Gedaliah

3

 

4

 

5

Parashat Vayeilech
Shabbat Shuva

6

 

7

 

8

Erev Yom Kippur

9

Yom Kippur

10

 

11

 

12

Parashat Ha'Azinu

13

Erev Sukkot

14

Sukkot I

15

Sukkot II

16

Sukkot III (CH''M)

17

Sukkot IV (CH''M)

18

Sukkot V (CH''M)

19

Sukkot VI (CH''M)

20

Sukkot VII (Hoshana Raba)

21

Shmini Atzeret

22

Simchat Torah

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Bereshit

27

 

28

 

29

Rosh Chodesh Cheshvan

30

Rosh Chodesh Cheshvan

31

 
   

November 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Noach

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Lech-Lecha

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Vayera

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Chayei Sara

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Rosh Chodesh Kislev

29

Rosh Chodesh Kislev

30

Parashat Toldot

December 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Vayetzei

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Vayishlach

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Vayeshev

22

Chanukah: 1 Candle

23

Chanukah: 2 Candles

24

Chanukah: 3 Candles

25

Chanukah: 4 Candles

26

Chanukah: 5 Candles

27

Chanukah: 6 Candles

28

Parashat Miketz
Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

29

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

30

Chanukah: 8th Day

31