Advertisement

November 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Lech-Lecha

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Vayera

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Chayei Sara

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Toldot

23

Rosh Chodesh Kislev

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Vayetzei

30