Advertisement

Sat04-Feb-2012Parashat Beshalach
Wed08-Feb-2012Tu BiShvat
Sat11-Feb-2012Parashat Yitro
Sat18-Feb-2012Parashat Mishpatim
Sat18-Feb-2012Shabbat Shekalim
Thu23-Feb-2012Rosh Chodesh Adar
Fri24-Feb-2012Rosh Chodesh Adar
Sat25-Feb-2012Parashat Terumah