Advertisement

January 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vaera

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Rosh Chodesh Sh'vat

7

 

8

Parashat Bo

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Beshalach

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Tu BiShvat

21

 

22

Parashat Yitro

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Mishpatim

30

 

31

 
         

February 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

Rosh Chodesh Adar I

5

Parashat Terumah
Rosh Chodesh Adar I

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Tetzaveh

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Purim Katan

19

Parashat Ki Tisa

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Vayakhel

27

 

28

 
         

March 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Pekudei
Shabbat Shekalim

6

Rosh Chodesh Adar II

7

Rosh Chodesh Adar II

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Vayikra

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Ta'anit Esther

18

 

19

Parashat Tzav
Shabbat Zachor
Erev Purim

20

Purim

21

Shushan Purim

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Shmini
Shabbat Parah

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

April 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Tazria
Shabbat HaChodesh

3

 

4

 

5

Rosh Chodesh Nisan

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Metzora

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Achrei Mot
Shabbat HaGadol

17

 

18

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

19

Pesach I

20

Pesach II

21

Pesach III (CH''M)

22

Pesach IV (CH''M)

23

Pesach V (CH''M)

24

Pesach VI (CH''M)

25

Pesach VII

26

Pesach VIII

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Kedoshim

May 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

Yom HaShoah

3

 

4

Rosh Chodesh Iyyar

5

Rosh Chodesh Iyyar

6

 

7

Parashat Emor

8

 

9

Yom HaZikaron

10

Yom HaAtzma'ut

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Behar

15

 

16

 

17

 

18

Pesach Sheni

19

 

20

 

21

Parashat Bechukotai

22

Lag B'Omer

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Bamidbar

29

 

30

 

31

 
       

June 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

Yom Yerushalayim

2

 

3

Rosh Chodesh Sivan

4

Parashat Nasso

5

 

6

 

7

Erev Shavuot

8

Shavuot I

9

Shavuot II

10

 

11

Parashat Beha'alotcha

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Sh'lach

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Korach

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
   

July 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Chukat
Rosh Chodesh Tamuz

3

Rosh Chodesh Tamuz

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Balak

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Pinchas

17

 

18

 

19

Tzom Tammuz

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Matot

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Masei

31

 
           

August 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

Rosh Chodesh Av

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Devarim
Shabbat Chazon

7

 

8

Erev Tish'a B'Av

9

Tish'a B'Av

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Eikev

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Re'eh

28

 

29

 

30

Rosh Chodesh Elul

31

Rosh Chodesh Elul
     

September 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Shoftim

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Ki Teitzei

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Ki Tavo

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

25

 

26

 

27

 

28

Erev Rosh Hashana

29

Rosh Hashana 5772

30

Rosh Hashana II
 

October 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Ha'Azinu
Shabbat Shuva

2

Tzom Gedaliah

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Erev Yom Kippur

8

Yom Kippur

9

 

10

 

11

 

12

Erev Sukkot

13

Sukkot I

14

Sukkot II

15

Sukkot III (CH''M)

16

Sukkot IV (CH''M)

17

Sukkot V (CH''M)

18

Sukkot VI (CH''M)

19

Sukkot VII (Hoshana Raba)

20

Shmini Atzeret

21

Simchat Torah

22

Parashat Bereshit

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Rosh Chodesh Cheshvan

29

Parashat Noach
Rosh Chodesh Cheshvan

30

 

31

 
         

November 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Lech-Lecha

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Vayera

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Chayei Sara

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Toldot

27

Rosh Chodesh Kislev

28

 

29

 

30

 
     

December 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Vayetzei

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Vayishlach

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Vayeshev

18

 

19

 

20

Chanukah: 1 Candle

21

Chanukah: 2 Candles

22

Chanukah: 3 Candles

23

Chanukah: 4 Candles

24

Parashat Miketz
Chanukah: 5 Candles

25

Chanukah: 6 Candles

26

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

27

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

28

Chanukah: 8th Day

29

 

30

 

31

Parashat Vayigash