Advertisement

Sat03-Jan-2009Parashat Vayigash
Tue06-Jan-2009Asara B'Tevet
Sat10-Jan-2009Parashat Vayechi
Sat17-Jan-2009Parashat Shemot
Sat24-Jan-2009Parashat Vaera
Mon26-Jan-2009Rosh Chodesh Sh'vat
Sat31-Jan-2009Parashat Bo
Sat07-Feb-2009Parashat Beshalach
Mon09-Feb-2009Tu BiShvat
Sat14-Feb-2009Parashat Yitro
Sat21-Feb-2009Parashat Mishpatim
Sat21-Feb-2009Shabbat Shekalim
Tue24-Feb-2009Rosh Chodesh Adar
Wed25-Feb-2009Rosh Chodesh Adar
Sat28-Feb-2009Parashat Terumah
Sat07-Mar-2009Parashat Tetzaveh
Sat07-Mar-2009Shabbat Zachor
Mon09-Mar-2009Ta'anit Esther
Mon09-Mar-2009Erev Purim
Tue10-Mar-2009Purim
Wed11-Mar-2009Shushan Purim
Sat14-Mar-2009Parashat Ki Tisa
Sat14-Mar-2009Shabbat Parah
Sat21-Mar-2009Parashat Vayakhel-Pekudei
Sat21-Mar-2009Shabbat HaChodesh
Thu26-Mar-2009Rosh Chodesh Nisan
Sat28-Mar-2009Parashat Vayikra
Sat04-Apr-2009Parashat Tzav
Sat04-Apr-2009Shabbat HaGadol
Wed08-Apr-2009Ta'anit Bechorot
Wed08-Apr-2009Erev Pesach
Thu09-Apr-2009Pesach I
Fri10-Apr-2009Pesach II
Sat11-Apr-2009Pesach III (CH''M)
Sun12-Apr-2009Pesach IV (CH''M)
Mon13-Apr-2009Pesach V (CH''M)
Tue14-Apr-2009Pesach VI (CH''M)
Wed15-Apr-2009Pesach VII
Thu16-Apr-2009Pesach VIII
Sat18-Apr-2009Parashat Shmini
Tue21-Apr-2009Yom HaShoah
Fri24-Apr-2009Rosh Chodesh Iyyar
Sat25-Apr-2009Parashat Tazria-Metzora
Sat25-Apr-2009Rosh Chodesh Iyyar
Tue28-Apr-2009Yom HaZikaron
Wed29-Apr-2009Yom HaAtzma'ut
Sat02-May-2009Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Fri08-May-2009Pesach Sheni
Sat09-May-2009Parashat Emor
Tue12-May-2009Lag B'Omer
Sat16-May-2009Parashat Behar-Bechukotai
Fri22-May-2009Yom Yerushalayim
Sat23-May-2009Parashat Bamidbar
Sun24-May-2009Rosh Chodesh Sivan
Thu28-May-2009Erev Shavuot
Fri29-May-2009Shavuot I
Sat30-May-2009Shavuot II
Sat06-Jun-2009Parashat Nasso
Sat13-Jun-2009Parashat Beha'alotcha
Sat20-Jun-2009Parashat Sh'lach
Mon22-Jun-2009Rosh Chodesh Tamuz
Tue23-Jun-2009Rosh Chodesh Tamuz
Sat27-Jun-2009Parashat Korach
Sat04-Jul-2009Parashat Chukat-Balak
Thu09-Jul-2009Tzom Tammuz
Sat11-Jul-2009Parashat Pinchas
Sat18-Jul-2009Parashat Matot-Masei
Wed22-Jul-2009Rosh Chodesh Av
Sat25-Jul-2009Parashat Devarim
Sat25-Jul-2009Shabbat Chazon
Wed29-Jul-2009Erev Tish'a B'Av
Thu30-Jul-2009Tish'a B'Av
Sat01-Aug-2009Parashat Vaetchanan
Sat01-Aug-2009Shabbat Nachamu
Sat08-Aug-2009Parashat Eikev
Sat15-Aug-2009Parashat Re'eh
Thu20-Aug-2009Rosh Chodesh Elul
Fri21-Aug-2009Rosh Chodesh Elul
Sat22-Aug-2009Parashat Shoftim
Sat29-Aug-2009Parashat Ki Teitzei
Sat05-Sep-2009Parashat Ki Tavo
Sat12-Sep-2009Parashat Nitzavim-Vayeilech
Sat12-Sep-2009Leil Selichot
Fri18-Sep-2009Erev Rosh Hashana
Sat19-Sep-2009Rosh Hashana 5770
Sun20-Sep-2009Rosh Hashana II
Mon21-Sep-2009Tzom Gedaliah
Sat26-Sep-2009Parashat Ha'Azinu
Sat26-Sep-2009Shabbat Shuva
Sun27-Sep-2009Erev Yom Kippur
Mon28-Sep-2009Yom Kippur
Fri02-Oct-2009Erev Sukkot
Sat03-Oct-2009Sukkot I
Sun04-Oct-2009Sukkot II
Mon05-Oct-2009Sukkot III (CH''M)
Tue06-Oct-2009Sukkot IV (CH''M)
Wed07-Oct-2009Sukkot V (CH''M)
Thu08-Oct-2009Sukkot VI (CH''M)
Fri09-Oct-2009Sukkot VII (Hoshana Raba)
Sat10-Oct-2009Shmini Atzeret
Sun11-Oct-2009Simchat Torah
Sat17-Oct-2009Parashat Bereshit
Sun18-Oct-2009Rosh Chodesh Cheshvan
Mon19-Oct-2009Rosh Chodesh Cheshvan
Sat24-Oct-2009Parashat Noach
Sat31-Oct-2009Parashat Lech-Lecha
Sat07-Nov-2009Parashat Vayera
Sat14-Nov-2009Parashat Chayei Sara
Tue17-Nov-2009Rosh Chodesh Kislev
Wed18-Nov-2009Rosh Chodesh Kislev
Sat21-Nov-2009Parashat Toldot
Sat28-Nov-2009Parashat Vayetzei
Sat05-Dec-2009Parashat Vayishlach
Fri11-Dec-2009Chanukah: 1 Candle
Sat12-Dec-2009Parashat Vayeshev
Sat12-Dec-2009Chanukah: 2 Candles
Sun13-Dec-2009Chanukah: 3 Candles
Mon14-Dec-2009Chanukah: 4 Candles
Tue15-Dec-2009Chanukah: 5 Candles
Wed16-Dec-2009Chanukah: 6 Candles
Thu17-Dec-2009Rosh Chodesh Tevet
Thu17-Dec-2009Chanukah: 7 Candles
Fri18-Dec-2009Rosh Chodesh Tevet
Fri18-Dec-2009Chanukah: 8 Candles
Sat19-Dec-2009Parashat Miketz
Sat19-Dec-2009Chanukah: 8th Day
Sat26-Dec-2009Parashat Vayigash
Sun27-Dec-2009Asara B'Tevet