Advertisement

September 2027

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

Rosh Chodesh Elul

3

Rosh Chodesh Elul

4

Parashat Shoftim

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Ki Teitzei

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Ki Tavo

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

26

 

27

 

28

 

29

 

30