Advertisement

March 2024

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

22nd of Adar I, 5784
Parashat Ki Tisa

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

29th of Adar I, 5784
Parashat Vayakhel
Shabbat Shekalim

10

30th of Adar I, 5784
Rosh Chodesh Adar II

11

1st of Adar II, 5784
Rosh Chodesh Adar II

12

 

13

 

14

 

15

 

16

6th of Adar II, 5784
Parashat Pekudei

17

 

18

 

19

 

20

 

21

11th of Adar II, 5784
Ta'anit Esther

22

 

23

13th of Adar II, 5784
Parashat Vayikra
Shabbat Zachor
Erev Purim

24

14th of Adar II, 5784
Purim

25

15th of Adar II, 5784
Shushan Purim

26

 

27

 

28

 

29

 

30

20th of Adar II, 5784
Parashat Tzav
Shabbat Parah

31