Advertisement

September 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

16th of Elul, 5783
Parashat Ki Tavo

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

23rd of Elul, 5783
Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

29th of Elul, 5783
Erev Rosh Hashana

16

1st of Tishrei, 5784
Rosh Hashana 5784

17

2nd of Tishrei, 5784
Rosh Hashana II

18

3rd of Tishrei, 5784
Tzom Gedaliah

19

 

20

 

21

 

22

 

23

8th of Tishrei, 5784
Parashat Ha'Azinu
Shabbat Shuva

24

9th of Tishrei, 5784
Erev Yom Kippur

25

10th of Tishrei, 5784
Yom Kippur

26

 

27

 

28

 

29

14th of Tishrei, 5784
Erev Sukkot

30

15th of Tishrei, 5784
Sukkot I