Advertisement

December 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vayeshev

2

Chanukah: 1 Candle

3

Chanukah: 2 Candles

4

Chanukah: 3 Candles

5

Chanukah: 4 Candles

6

Chanukah: 5 Candles

7

Chanukah: 6 Candles

8

Parashat Miketz
Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

9

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

10

Chanukah: 8th Day

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Vayigash

16

 

17

 

18

Asara B'Tevet

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Vayechi

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Shemot

30

 

31