Advertisement

October 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

3rd of Tishrei, 5772
Shabbat Shuva

2

4th of Tishrei, 5772
Tzom Gedaliah

3

 

4

 

5

 

6

 

7

9th of Tishrei, 5772
Erev Yom Kippur

8

10th of Tishrei, 5772
Yom Kippur

9

 

10

 

11

 

12

14th of Tishrei, 5772
Erev Sukkot

13

15th of Tishrei, 5772
Sukkot I

14

16th of Tishrei, 5772
Sukkot II

15

17th of Tishrei, 5772
Sukkot III (CH''M)

16

18th of Tishrei, 5772
Sukkot IV (CH''M)

17

19th of Tishrei, 5772
Sukkot V (CH''M)

18

20th of Tishrei, 5772
Sukkot VI (CH''M)

19

21st of Tishrei, 5772
Sukkot VII (Hoshana Raba)

20

22nd of Tishrei, 5772
Shmini Atzeret

21

23rd of Tishrei, 5772
Simchat Torah

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

30th of Tishrei, 5772
Rosh Chodesh Cheshvan

29

1st of Cheshvan, 5772
Rosh Chodesh Cheshvan

30

 

31