Candle lighting times for Eugene
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana7:15 Mar22Tzav7:08
Sep10Rosh Hashana8:17 Mar29Shmini7:17
Sep14Vayeilech7:06 Apr5Sazria7:26
Sep18Yom Kippur6:58 Apr12Metzora7:34
Sep21Ha'Azinu6:53 Apr19Pesach7:42
Sep23Sukkos6:49 Apr20Pesach8:47
Sep24Sukkos7:51 Apr25Pesach7:50
Sep28Sukkos6:40 Apr26Pesach7:51
Sep30Shmini Atzeres6:36 May3Achrei Mos7:59
Oct1Simchas Torah7:38 May10Kedoshim8:08
Oct5Bereshis6:27 May17Emor8:15
Oct12Noach6:15 May24Behar8:23
Oct19Lech-Lecha6:03 May31Bechukosai8:29
Oct26Vayera5:52 Jun7Bamidbar8:34
Nov2Chayei Sara5:42 Jun8Shavuos9:38
Nov9Toldos4:34 Jun9Shavuos9:39
Nov16Vayetzei4:26 Jun14Nasso8:38
Nov23Vayishlach4:21 Jun21Beha'aloscha8:40
Nov30Vayeshev4:17 Jun28Sh'lach8:41
Dec7Miketz4:16 Jul5Korach8:39
Dec14Vayigash4:16 Jul12Chukas8:36
Dec21Vayechi4:18 Jul19Balak8:31
Dec28Shemos4:23 Jul26Pinchas8:25
Jan4Vaera4:27 Aug2Matos-Masei8:16
Jan11Bo4:34 Aug9Devarim8:07
Jan18Beshalach4:43 Aug16Vaeschanan7:57
Jan25Yisro4:52 Aug23Eikev7:45
Feb1Mishpatim5:00 Aug30Re'eh7:33
Feb8Terumah5:09 Sep6Shoftim7:21
Feb15Tetzaveh5:19 Sep13Ki Seitzei7:08
Feb22Ki Sisa5:29 Sep20Ki Savo6:55
Mar1Vayakhel5:42 Sep27Nitzavim6:42
Mar8Pekudei5:51 Sep29Rosh Hashana6:38
Mar15Vayikra7:00

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →