Shabbat Times Mecca, Makkah, Saudi Arabia

  • This week's Torah portion is Parashat Shoftim
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities