Shabbat Times Prague, Praha, Czech Republic

  • This week's Torah portion is Parashat Nitzavim
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities