Shabbat Times Kiev, Kyiv City, Ukraine

  • This week's Torah portion is Parashat Sh'lach
  • Havdalah (43 min):


Shabbat times for world cities