Shabbat Times Saint Paul, Minnesota, USA

  • This week's Torah portion is Parashat Nitzavim
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities