Shabbat Times Medina, Al Madīnah al Munawwarah, Saudi Arabia

  • This week's Torah portion is Parashat Behar
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities